Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Blog

16 marca 2020

Opiekun nie może zapominać o sobie – zasiłek opiekuńczy, specjalny zasiłek opiekuńczy

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Świadczenie to przysługuje osobie ubezpieczonej (obowiązkowo lub dobrowolnie), która spełnia następujące warunki: sprawuje osobistą opiekę nad chorym członkiem rodziny, np. małżonkiem, rodzicami, teściami, dziadkami, wnukami, rodzeństwem; nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić choremu opiekę; opiekujący się jest zwolniony z wykonywania pracy, ponieważ przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu konieczności […]

9 marca 2020

Opiekun nie może zapominać o sobie – świadczenie pielęgnacyjne

Szczegółowe zasady świadczenia pielęgnacyjnego reguluje Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r. Warunkiem jego otrzymania jest orzeczenie o niepełnosprawności podopiecznego w stopniu znacznym albo takiej, która uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie. Pieniądze wypłaca gmina, na terenie której mieszka opiekun. Świadczenie pielęgnacyjne: z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:  matce albo ojcu, opiekunowi […]

2 marca 2020

Opiekun nie może zapominać o sobie

W kolejnych artykułach można będzie znaleźć wskazówki, porady, jak radzić sobie w nowej rzeczywistości, zorientować się w możliwościach, jakie opiekun nieformalny ma w Polsce, jak zdobyć informacje, gdzie załatwiać poszczególne sprawy.Codzienne zajmowanie się osobą z chorobą przewlekłą, a szczególnie z chorobą Alzheimera to trudne i wyczerpujące zadanie. Wymaga wiele cierpliwości, spokoju oraz poświęcenia. Często po […]