Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

O projekcie

W okresie od 01.06.2021 do 30.06.2023 Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych Krakowie realizuje projekt pn. „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie”dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Kraków i Gminy Wieliczka oraz zapobieganie występowaniu oraz niwelowanie przejawów wykluczenia społecznego wśród osób niesamodzielnych i ich opiekunów nieformalnych.

Projekt zakłada świadczenie przez Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie BEZPŁATNYCH USŁUG mających na celu wspieranie OSÓB NIESAMODZILENYCH i ich OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH.

Centrum oferuje następujące formy wsparcia:

 • indywidualne szkolenia opiekuńcze,
 • usługę menadżera opieki,
 • usługi wytchnieniowe dla opiekunów umożliwiające czasowe całodobowe przebywanie osoby niesamodzielnej pod profesjonalną opieką,
 • wypożyczalnię sprzętu medycznego,
 • prowadzenie portalu i redagowanie poradnika dla opiekunów, zwiększającego ich dostęp do informacji,
 • działania skierowane bezpośrednio do osób niesamodzielnych, w ramach których przewidziano prowadzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację tych osób,
 • dla kadr różnych systemów związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi zorganizowana będzie konferencja.


W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 • 380 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych zostanie usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym,
 • 380 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych zostanie usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej,
 • 28,5 wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu,
 • 28,5 utworzonych miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu,
 • 48 opiekunów nieformalnych objętych wsparciem w projekcie w formie szkoleń opiekuńczych,
 • 80 opiekunów nieformalnych objętych wsparciem w projekcie w formie usługi menadżera opieki,
 • 192 opiekunów nieformalnych objętych wsparciem w projekcie w formie usług wytchnieniowych,
 • 60 opiekunów nieformalnych objętych wsparciem edukacyjnym w placówce dziennej opieki,
 • 48 opiekunów nieformalnych, którzy uzyskali kompetencje w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.


Całkowita wartość projektu to 5 175 598,74 PLN,

w tym dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020 stanowi 4 799 332,71 PLN.

Wkład własny w wysokości 376 266,03 PLN zapewniony zostanie ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

W okresie od 01.07.2019 do 30.06.2021 Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych Krakowie realizowało projekt pn. „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Celem projektu  było stworzenie i wdrożenie systemu zwiększającego dostępność i jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych oraz opiekunów nieformalnych na terenie Gminy Kraków i Wieliczka poprzez realizację działań wspierających opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz poprzez realizację działań zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostały następujące rezultaty:

 • 322 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęte zostały usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym,
 • 322 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęte zostały usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej,
 • 12 wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu,
 • 12 utworzonych miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu,
 • 216 opiekunów nieformalnych objętych wsparciem w projekcie w formie szkoleń opiekuńczych,
 • 63 opiekunów nieformalnych objętych wsparciem w projekcie w formie usługi menadżera opieki,
 • 43 opiekunów nieformalnych objętych wsparciem edukacyjnym w placówce dziennej opieki,
 • 216 opiekunów nieformalnych, którzy uzyskali kompetencje w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Całkowita wartość projektu to 3 992 519,08 PLN, w tym dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020 stanowi 3 701 065,18 PLN. Wkład własny zapewniony został ze środków Gminy Miejskiej Kraków i środków Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.

W ramach projektu realizowane były działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz działania zapewniające dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Centrum oferowało następujące formy wsparcia skierowane do opiekunów osób niesamodzielnych:

 • usługa menadżera opieki,
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego wraz z doradztwem,
 • grupy wsparcia,
 • konferencje edukacyjno–informacyjne,
 • szkolenia opiekuńcze (indywidualne oraz grupowe),
 • działania informacyjne o różnych systemach wsparcia, dofinansowań, świadczeń.

Projekt obejmował również działania skierowane bezpośrednio do osób niesamodzielnych tj. usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne, usługi aktywizująco – usprawniające i usługi wspomagające, które realizowane były w ramach placówki dziennej opieki.

Wsparcie realizowane w ramach projektu świadczone było NIEODPŁATNIE.