Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

O projekcie

W okresie od 01.07.2019 do 30.06.2021 Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych Krakowie realizować będzie projekt pn. „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie systemu zwiększającego dostępność i jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych oraz opiekunów nieformalnych na terenie Gminy Kraków i Wieliczka poprzez realizację działań wspierających opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz poprzez realizację działań zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 • 378 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych zostanie usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym,
 • 378 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych zostanie usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej,
 • 10 wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu,
 • 10 utworzonych miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu,
 • 288 opiekunów nieformalnych objętych wsparciem w projekcie w formie szkoleń opiekuńczych,
 • 60 opiekunów nieformalnych objętych wsparciem w projekcie w formie usługi menadżera opieki,
 • 30 opiekunów nieformalnych objętych wsparciem edukacyjnym w placówce dziennej opieki,
 • 288 opiekunów nieformalnych, którzy uzyskali kompetencje w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Całkowita wartość projektu to 3 992 519,08 PLN, w tym dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020 stanowi 3 701 065,18 PLN. Wkład własny zapewniony zostanie ze środków Gminy Miejskiej Kraków i środków Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.

W ramach projektu realizowane będą działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz działania zapewniające dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Centrum oferuje następujące formy wsparcia skierowane do opiekunów osób niesamodzielnych:

 • usługa menadżera opieki,
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego wraz z doradztwem,
 • grupy wsparcia,
 • konferencje edukacyjno–informacyjne,
 • szkolenia opiekuńcze (indywidualne oraz grupowe),
 • działania informacyjne o różnych systemach wsparcia, dofinansowań, świadczeń.

Projekt obejmuje również działania skierowane bezpośrednio do osób niesamodzielnych tj. usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne, usługi aktywizująco – usprawniające i usługi wspomagające, które realizowane będą w ramach placówki dziennej opieki.

Wsparcie realizowane w ramach projektu świadczone jest NIEODPŁATNIE.

Osoby niesamodzielne oraz ich opiekunowie rodzinni mają nowe miejsce na mapie Krakowa – Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie uruchomiło bowiem Centrum Wsparcia Opiekunów.

Projekt przeznaczony jest dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków i Gminy Wieliczka, którzy bez żadnych opłat mogą skorzystać ze wsparcia wielu specjalistów, między innymi lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty czy psychologa.

Dla opiekunów osób niesamodzielnych Centrum oferuje następujące usługi:

 • usługę menadżera opieki – polegającą na cyklicznych wizytach personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty, pracownika socjalnego i opiekuna) w domu osoby niesamodzielnej lub jej opiekuna. Celem wizyt jest zapewnienie opiekunowi wsparcia merytorycznego ułatwiającego realizację opieki w środowisku domowym, a także kontrolowanie sytuacji na miejscu, służenie radą, doświadczeniem oraz informacją. Czas trwania wsparcia ustalany jest indywidualnie, wg. potrzeb i stanu zdrowia osoby niesamodzielnej.
 • indywidualne szkolenia opiekuńcze – szkolenia praktyczne, prowadzone przez doświadczony personel Miejskiego Centrum Opieki, w tym: pielęgniarkę i fizjoterapeutę, realizowane w domu osoby niesamodzielnej lub jej opiekuna.
 • grupowe szkolenia opiekuńcze – szkolenia odbywające się w siedzibie Miejskiego Centrum Opieki, prowadzone przez specjalistów: psychologa, pielęgniarkę i fizjoterapeutę. Szkolenia obejmują szeroką tematykę z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną, w tym m.in.: komunikowanie się z chorym, czynności pielęgnacyjno-higieniczne, przemieszczanie i sadzanie chorych, pierwsza pomoc, zasady profilaktyki powikłań związanych z długotrwałym unieruchomieniem oraz wiele innych.
 • udział w grupie wsparcia – cykliczne spotkania dla opiekunów prowadzone przez doświadczonego psychologa, mające na celu wsparcie i wymianę doświadczeń z osobami w podobnej sytuacji i roli życiowej.
 • usługę wypożyczalni sprzętu medycznego – asortyment wypożyczalni stanowią: łóżka medyczne, materace przeciwodleżynowe, chodziki, balkoniki wysokie ze stabilizacją przedramion, wózki inwalidzkie, koncentratory tlenu, rotory rehabilitacyjne, pionizatory statyczne, podnośniki, laski typu trójnóg, laski typu czwórnóg. Sprzęt w ramach usługi jest bezpłatnie dowożony do domu osoby niesamodzielnej. Centrum zapewnia również doradztwo w zakresie jego wykorzystania, w formie instruktażu.

Centrum oferuje również wsparcie skierowane bezpośrednio do osób niesamodzielnych. Seniorzy mogą skorzystać z pobytu w Dziennej Placówce Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych, która zapewnia opiekę pielęgniarską, wsparcie psychologa, dietetyka, opiekuna, udział w zajęciach terapeutycznych i fizjoterapię. Placówka specjalizuje się w opiece nad: osobami starszymi po udarach mózgu, które cierpią ma dysfunkcje ruchowe, osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera oraz osobami cierpiącymi na otępienie.” Wsparcie stacjonarne w placówce dostępne jest przez pięć dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku, przez osiem godzin dziennie.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit., wsparcie udzielane przez Centrum jest bezpłatne.