Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Menadżer opieki

Usługa menażera opieki

polega na cyklicznych wizytach personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty, pracownika socjalnego i opiekuna). Usługa ta ma charakter usługi mobilnej co oznacza, że realizowana jest w miejscu świadczenia opieki nad podopiecznym (np. w domu osoby niesamodzielnej lub jej opiekuna). Głównym celem wizyt jest zapewnienie opiekunowi wsparcia merytorycznego ułatwiającego realizację opieki w środowisku domowym, a także kontrolowanie sytuacji na miejscu, służenie radą, instruktażem oraz informacją. Czas trwania usługi doradztwa ustalany jest indywidualnie, wg. potrzeb i stanu zdrowia osoby niesamodzielnej.

Wsparcie szyte na miarę

Wsparcie szyte na miarę

Specjaliści na wyciągnięcie ręki

Specjaliści na wyciągnięcie ręki

Wizyty domowe

Wizyty domowe

image

Najważniejsze informacje

  • Terminy wizyt zespołu uzgadniane są indywidualnie z opiekunem. Pierwsza wizyta ma charakter diagnozy potrzeb.
  • Czas trwania usługi doradztwa ustalany jest indywidualnie, wg. potrzeb i stanu zdrowia podopiecznego.
  • Dobór personelu realizującego usługę doradztwa uzależniony jest od potrzeb i stanu zdrowia podopiecznego.
  • Wsparcie obejmuje 10 wizyt w miesiącu.