Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

15 maja 2021

Menadżer opieki formą wsparcia opiekunów nieformalnych

Menadżer opieki posiada wiedzę z zakresu medycznych i społecznych aspektów starzenia się i starości oraz niesamodzielności, zarządzania procesami koordynowanej opieki medycznej, zdrowotnej i społecznej a także prawa, projektów badawczych i inicjatyw aktywizujących seniorów, osoby niesamodzielne. Usługa menadżera opieki polega na cyklicznych wizytach personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty, pracownika socjalnego i opiekuna). Usługa ta ma charakter usługi mobilnej, co oznacza, że realizowana jest w miejscu świadczenia opieki nad podopiecznym (np. w domu osoby niesamodzielnej lub jej opiekuna). Głównym celem wizyt jest zapewnienie opiekunowi wsparcia merytorycznego ułatwiającego realizację opieki w środowisku domowym, a także kontrolowanie sytuacji na miejscu, służenie radą, instruktażem oraz informacją. Czas trwania usługi doradztwa ustalany jest indywidualnie, wg. potrzeb i stanu zdrowia osoby niesamodzielnej.

W Centrum Wsparcia Opiekunów przy MCO w Krakowie usługi menadżera opieki obejmują wsparcie edukacyjno-doradcze opiekunów nieformalnych. Usługi świadczy interdyscyplinarny zespół składający się z: lekarza, 2 pielęgniarek, psychologa, 2 fizjoterapeutów, pracownika socjalnego i 2 opiekunów. Głównym celem usług doradztwa indywidualnego dla opiekunów, jest zapewnienie wsparcia merytorycznego ułatwiającego realizację opieki w środowisku domowym, a także kontrolowanie sytuacji na miejscu, służenie radą, instruktażem, informacją. Z opiekunem uzgadniane są indywidualnie terminy poszczególnych wizyt. Pierwsza wizyta ma charakter wizyty diagnostycznej. Następnie sporządzany jest indywidualny plan pomocy i wsparcia. W okresie jednego miesiąca wsparcie dla jednego opiekuna może objąć: 2 wizyty lekarskie, 4 wizyty pielęgniarki, 2 wizyty psychologa, 4 wizyty fizjoterapeuty, 1 wizytę pracownika socjalnego i 4 wizyty opiekuna. Czas trwania usługi doradztwa ustalany jest indywidualnie, wg. potrzeb i stanu zdrowia podopiecznego. Osoby korzystające z ww. usługi mogą bezpłatnie wypożyczyć sprzęt pomagający w sprawowaniu opieki nad osobą niesamodzielną: ślizgi, pasy, rotory i deski do przenoszenia. W okresie pandemii COVID-19 istnieje możliwość realizacji usług w formie konsultacji telefonicznych. Po niespełna 2 latach realizacji projektu wsparciem objętych zostało 53 opiekunów, w tym 44 osoby zakończyły wsparcie. Ta forma opieki także będzie kontynuowana w nowym projekcie, który rozpocznie się już w lipcu bieżącego roku. W projekcie przewidziano realizację usługi „menadżera opieki”, czyli inaczej usługi doradztwa indywidualnego, która w dalszym ciągu będzie mieć charakter mobilny, co oznacza, że realizowana będzie w miejscu świadczenia opieki nad osobą niesamodzielną. Nowa usługa menadżera opieki będzie realizowana przez zespół składający się z: lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty, pracownika socjalnego i opiekuna. Personel ten będzie łącznikiem pomiędzy rodziną a różnego rodzaju instytucjami.

Źródło zdjęcia: https://www.canva.com/photos/