Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Rekrutacja

Pliki do pobrania

ZASADY REKRUTACJI

FORMULARZ (A) dla opiekunów wnioskujących w wsparcie w postaci: szkoleń opiekuńczych, menadżera opieki, usług wytchnieniowych lub wypożyczalni sprzętu medycznego

FORMULARZ (B) dla osób wnioskujących o pobyt w placówce dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych

Nowe usługi w Centrum Wsparcia Opiekunów - rusza nowa edycja projektu!

Już od lipca b.r. osoby niesamodzielne i ich opiekunowie nieformalni będą mogli skorzystać z nowych, bezpłatnych usług.

Oprócz dotychczasowych form wsparcia w postaci szkoleń i usług menadżera opieki, Centrum Wsparcia Opiekunów wprowadzi zupełnie nowe usługi wytchnieniowe dla opiekunów. Usługi te polegają na czasowym (2-4 tygodniowym) całodobowym przebywaniu osoby niesamodzielnej pod profesjonalną opieką, w przypadku okresowego braku możliwości jej sprawowania lub potrzeby odpoczynku przez opiekuna nieformalnego.

W dalszym ciągu funkcjonować będzie również bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego. Dla kadr różnych systemów związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi zorganizowana będzie kolejna konferencja. Zaplanowano również prowadzenie portalu i poradnika dla opiekunów.

Osoby niesamodzielne w dalszym ciągu będą mogły znaleźć pomoc w placówce zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację.

Wszystkie formy wsparcia oferowane będą NIEODPŁATNIE!

NASZE usługI

SZKOLENIA INDYWIDUALNE

szkolenia opiekuńcze w formie indywidualnych spotkań z pielęgniarką i fizjoterapeutą, organizowanych w domu opiekuna/podopiecznego

Dla kogo? Dla opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje opiekuńcze.

Jaka forma? Szkolenia indywidualne w formie mobilnej, realizowane w miejscu świadczenia opieki nad osobą niesamodzielną. Nasz personel przyjedzie do Ciebie!

Tematyka szkoleń: Szkolenia ukierunkowane na dostarczenie umiejętności praktycznych, w szczególności związanych z czynnościami pielęgnacyjnymi, podnoszeniem i przesuwaniem osoby unieruchomionej, zapobieganiem powikłaniom wynikającym z długotrwałego unieruchomienia, udzielaniem pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, komunikowaniem się z podopiecznym, planowaniem opieki, monitorowaniem podopiecznego oraz nawiązywaniem współpracy z jednostkami opieki zdrowia.

Kto prowadzi? Szkolenia prowadzone są przez doświadczony personel: pielęgniarkę i fizjoterapeutę.

Jak to działa? Z opiekunem uzgadniany jest indywidualny termin szkolenia. Każdy z trenerów przeprowadzi kompleksowe 3-godzinne szkolenie praktyczne w miejscu, gdzie przebywa podopieczny. Zapewniamy przydatne materiały szkoleniowe.

Zapraszamy do zapisów: poprzez FORMULARZ lub telefonicznie: (+12) 44 67 530; (+12) 44 67 590

MENADŻER OPIEKI

doradztwo realizowane przez zespół „menadżera opieki” (lekarza, pielęgniarkę, psychologa, fizjoterapeutę, pracownika socjalnego, opiekuna) w formie cyklicznych wizyt organizowanych w domu opiekuna/podopiecznego

Dla kogo? Dla opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych, którzy potrzebują wsparcia merytorycznego w realizacji opieki w środowisku domowym.

Jaka forma? Usługa ma charakter mobilny, co oznacza, że realizowana jest w miejscu świadczenia opieki nad osobą niesamodzielną. Nasz personel przyjedzie do Ciebie!

Zakres wsparcia: Usługa „menadżera opieki”, czyli inaczej usługa doradztwa indywidualnego to fachowa pomoc w organizacji opieki nad osobą niesamodzielną, kontrolowanie sytuacji na miejscu, służenie radą, instruktażem, informacją. Wsparcie obejmuje również pomoc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy rodziną a różnego rodzaju instytucjami.

Kto realizuje? Usługa realizowana jest przez zespół składający się z: lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty, pracownika socjalnego i opiekuna.

Jak to działa? Z opiekunem uzgadniany jest indywidualnie termin pierwszej, diagnostycznej wizyty zespołu (jak i kolejnych wizyt realizujących już wsparcie) w miejscu świadczenia opieki, której celem jest weryfikacja potrzeb, a następnie opracowanie indywidualnego planu pomocy i wsparcia czyli zaleceń dla opieki domowej. Czas trwania usługi doradztwa ustalany jest indywidualnie, wg. potrzeb i stanu zdrowia podopiecznego. Wzorcowy model usługi doradztwa indywidualnego przedstawia się następująco: jeden pacjent w okresie jednego miesiąca może otrzymać wsparcie w postaci 2 wizyt lekarskich, 2 wizyt pielęgniarki, 1 wizyty psychologa, 2 wizyt fizjoterapeuty, 1 wizyty pracownika socjalnego i 2 wizyt opiekuna. Całkowity czas trwania usługi determinowany będzie stanem zdrowia podopiecznego.

Zapraszamy do zapisów: poprzez FORMULARZ lub telefonicznie: (+12) 44 67 530; (+12) 44 67 590

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

usługi wytchnieniowe dla opiekunów umożliwiające czasowe całodobowe przebywanie osoby niesamodzielnej pod profesjonalną opieką przez okres 2-4 tygodni

 

Dla kogo? Dla opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych, którzy wymagają wsparcia z uwagi na okresowy braku możliwości sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną lub okresową potrzebę odpoczynku (jest to rozwiązanie czasowe).

Jaka forma? Usługa polega na czasowym całodobowym przebywaniu osoby niesamodzielnej pod profesjonalną opieką. Oferujemy pobyt w nowo wyremontowanym pawilonie Centrum przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie. Podopieczni mają tu do dyspozycji pokoje 1-osobowe lub 2-osobowe, łazienki przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pokój jadalno-wypoczynkowy, pokój socjalny, dostęp do kuchni. Pokoje wyposażone są w niezbędny sprzęt: łóżka medyczne, sofy, fotele, stoliki, szafy, telewizory i radia, aby warunki pobytu przypominały pobyt domowy. Dodatkowo podopieczni mają możliwość korzystania z pełnego zaplecza rehabilitacyjnego znajdującego się w pawilonie. Zapewniamy niezbędny sprzęt medyczny, pielęgnacyjny, rehabilitacyjny, a także  możliwość korzystania z zaplecza do prowadzenia terapii zajęciowych, możliwość przebywania w ogrodzie sensorycznym, spacery, organizację czasu wolnego.

Zakres wsparcia: usługa obejmuje opiekę (pobyt całodobowy, wyżywienie z uwzględnieniem diet, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych np. karmienie, pomoc w korzystaniu z toalety, pomoc w poruszaniu się itp.), pielęgnację (np. pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny itp.), a także rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.

Kto realizuje? Usługa realizowana jest przez zespół opiekunów i pielęgniarek (pracujących w systemie 12-godzinnym), a także fizjoterapeutę, który zapewnia podopiecznym rehabilitację fizyczną i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu.

Jak to działa?

Kwalifikacja prowadzona jest z udziałem lekarza i pracownika socjalnego, w formie mobilnej (tj. w miejscu świadczenia opieki nad osobą niesamodzielną). Z opiekunem ustalany jest indywidualny termin spotkania, podczas którego przeprowadzany jest wywiad. Na podstawie ustalonych kryteriów personel wydaje rekomendację do zakwalifikowania uczestnika do projektu. Okres objęcia usługą wytchnieniową to od 2 do 4 tygodni.

Zapraszamy do zapisów: poprzez FORMULARZ  lub telefonicznie: (+12) 44 67 530; (+12) 44 67 590

PLACÓWKA DZIENNEJ OPIEKI

 zapewniająca dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, w tym realizująca usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne, usługi aktywizująco – usprawniające i usługi wspomagające

Dla kogo? Dla osób niesamodzielnych powyżej 60 r.ż., w tym w szczególności osób starszych: po udarach mózgu, cierpiących na chorobę Parkinsona, Alzheimera i zespoły otępienne innego rodzaju.

Jaka forma? Usługa polega na czasowym pobycie osoby niesamodzielnej w profesjonalnej placówce dziennej opieki i aktywizacji. Oferujemy pobyt w wysokiej klasy ośrodku mieszczącym się przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie. Placówka funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godz. dziennie, w godzinach: 7:30– 15:30. W placówce może przebywać jednorazowo 20 osób.

Zakres wsparcia: Placówka realizuje usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne tj. opiekę połączoną z terapią i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych, usługi aktywizująco – usprawniające w postaci organizacji czasu wolnego, udziału w zajęciach terapeutycznych, udziału w zajęciach podnoszących sprawność i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym. Podopiecznym zapewnia się transport do i z placówki, posiłki (śniadanie i obiad oraz napoje – na miejscu) oraz pomoc w ich spożywaniu. Placówka zapewnia także udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz opiekę higieniczną w niezbędnym zakresie. W placówce prowadzona jest terapia w formie indywidualnej pracy terapeutycznej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb podopiecznego, jak i terapia grupowa. Uzupełniająco oferowane są usługi wspomagające, polegające na udzielaniu informacji, edukacji, wsparciu i poradnictwu, zarówno dla uczestników, jak i ich rodzin. Powyższe ma na celu przygotowanie rodziny i opiekunów do kontynuacji opieki w domu.

Kto realizuje? Personel placówki stanowią: pielęgniarka – kierownik zespołu terapeutycznego, 3 fizjoterapeutów, 3 opiekunów, 2 terapeutów zajęciowych, pielęgniarka, psycholog i dietetyk.

Jak to działa?

Przy przyjmowaniu do placówki wymagane jest zaświadczenie lekarskie. Przed przyjęciem pracownik merytoryczny placówki przeprowadzi rozmowę rozpoznającą sytuację kandydata i jego rodziny, w celu przyznania prawa pobytu. Usługi placówka realizowane są w oparciu o indywidualne plany działania, określone przez powołany w tym celu zespół terapeutyczny.

Zapraszamy do zapisów: poprzez FORMULARZ  lub telefonicznie: (+12) 44 67 530; (+12) 44 67 590

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego wraz z doradztwem

Dla kogo? Dla opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych, którzy opiekują się podopiecznym w domu.

Zakres wsparcia: Usługa polega na czasowym bezpłatnym wypożyczeniu sprzętu. Ma na celu zwiększenie skuteczności i jakości sprawowanej opieki, zapewnienie podopiecznemu możliwie najdłuższego przebywania w swoim środowisku domowym. Wypożyczany sprzęt jest bezpłatnie dowożony do osób potrzebujących. Asortyment wypożyczalni stanowią: łóżka medyczne, materace przeciwodleżynowe, chodziki, balkoniki wysokie ze stabilizacją przedramion, wózki inwalidzkie, laski typu trójnóg, laski typu czwórnóg, koncentratory tlenu, rotory rehabilitacyjne, pionizatory statyczne, podnośniki oraz małe podnośniki elektryczne.

Jak to działa?

Udostępnianie sprzętu jest powiązane z doradztwem w jego doborze i obsłudze (w formie instruktażu), w miejscu sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną. Pracownik wypożyczalni objaśnia instrukcję korzystania z urządzenia, doradza w zakresie jego właściwego wykorzystania. Celem instruktażu jest doradztwo w zakresie właściwego usytuowania sprzętu.

Zapraszamy do zapisów: poprzez FORMULARZ  lub telefonicznie: (+12) 44 67 530; (+12) 44 67 590

PORADNIK

prowadzenie portalu i poradnika dla dedykowanego opiekunom osób niesamodzielnych

Dla kogo? Dla opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych.

Co oferujemy: udostępniamy informacje na temat organizacji opieki domowej, publikujemy ciekawe artykuły medyczne, podajemy aktualne informacje o miejscach (przychodniach, ośrodkach opieki dziennej) oferujących wsparcie osobom niesamodzielnym i ich rodzinom w miejscu zamieszkania oraz o warunkach ubiegania się o taką pomoc, a także informacje na temat możliwych świadczeń i dofinansowań. Taka baza wiedzy pozwoli na zwiększenie skuteczności i jakości sprawowanej opieki oraz ułatwi opiekunom codzienne funkcjonowanie.

Zapraszamy do zapisów: aby na bieżąco śledzić nasze artykuły zachęcamy do zapisania się do NEWSLETTERA.

FORMULARZ WSTĘPNEJ REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Wnioskuję o wsparcie w formie

  Wnioskuję o wsparcie w formie

  Dane uczestników: opiekuna (1) i osoby niesamodzielnej (2)

  DANE OPIEKUNA  DANE KONTAKTOWE OPIEKUNA
  DANE PODOPIECZNEGO  DANE KONTAKTOWE PODOPIECZNEGO
  Kryteria dostępu – niniejszym oświadczam, że:

  OŚWIADCZENIA – niniejszym oświadczam, że:


   Wnioskuję o wsparcie w formie

   Dane uczestników: opiekuna (1) i osoby niesamodzielnej (2)

   DANE OPIEKUNA   DANE KONTAKTOWE OPIEKUNA
   DANE PODOPIECZNEGO   DANE KONTAKTOWE PODOPIECZNEGO
   Kryteria dostępu – niniejszym oświadczam, że:

   OŚWIADCZENIA – niniejszym oświadczam, że:


    Wnioskuję o wsparcie w formie

    Dane uczestników: opiekuna (1) i osoby niesamodzielnej (2)

    DANE OPIEKUNA    DANE KONTAKTOWE OPIEKUNA
    DANE PODOPIECZNEGO    DANE KONTAKTOWE PODOPIECZNEGO
    Kryteria dostępu – niniejszym oświadczam, że:

    OŚWIADCZENIA – niniejszym oświadczam, że:


     Wnioskuję o wsparcie w formie

     Dane uczestników: opiekuna (1) i osoby niesamodzielnej (2)

     DANE OPIEKUNA     DANE KONTAKTOWE OPIEKUNA
     DANE PODOPIECZNEGO     DANE KONTAKTOWE PODOPIECZNEGO
     4.A. Dane uzupełniające – w przypadku wyboru usługi nr 4 (typ formularza A – wypożyczalnia)

     Rodzaj sprzętu:
     należy wskazać o jaki sprzęt wnioskuje opiekun

     Kryteria dostępu – niniejszym oświadczam, że:

     OŚWIADCZENIA – niniejszym oświadczam, że:      Wnioskuję o wsparcie w formie

      Dane uczestników: opiekuna (1) i osoby niesamodzielnej (2)

      DANE OPIEKUNA      DANE KONTAKTOWE OPIEKUNA
      DANE PODOPIECZNEGO      DANE KONTAKTOWE PODOPIECZNEGO
      Kryteria dostępu – niniejszym oświadczam, że:


      OŚWIADCZENIA – niniejszym oświadczam, że: