Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Blog

11 listopada 2020

WADY SERCA U OSÓB W STARSZYM WIEKU

U osób w starszym wieku występują zarówno nabyte wady serca, jak i wrodzone (znacznie rzadziej). Ze względu na znaczną częstość występowania i odmienny przebieg kliniczny w podeszłym wieku na szczególną uwagę zasługuje niedomykalność zastawki mitralnej i zwężenie ujścia aortalnego. Przewlekła niedomykalność zastawki mitralnej (MR, mitral regurgitation) Podłożem MR u osób młodych lub w średnim wieku […]

7 listopada 2020

POWIKŁANIA MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW I ICH PROFILAKTYKA

Najpoważniejszymi powikłaniami migotania przedsionków (AF) są powikłania zakrzepowo-zatorowe, a przede wszystkim udar niedokrwienny mózgu. Czynniki ryzyka incydentów zakrzepowo-zatorowych można podzielić na trzy grupy: Czynniki wysokiego ryzyka: przebyty zawał lub przejściowe niedokrwienie mózgu, zatorowość obwodowa, zwężenie zastawki mitralnej, sztuczne zastawki. Czynniki umiarkowanego ryzyka: wiek >75 r.ż., nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia, frakcja wyrzutowa serca < 35%, cukrzyca. […]

1 listopada 2020

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW U OSÓB STARSZYCH

Migotanie przedsionków (AF, atrial fibrillation) jest najczęstszą tachyarytmią nadkomorową u osób w podeszłym wieku. Charakteryzuje się bezładnym pobudzeniem przedsionków (nieuporządkowany, szybki rytm 350-700/min), prowadzącym do upośledzenia czynności mechanicznej serca. Jeśli AF ustępuje samoistnie po czasie krótszym niż 7 dni (w większości przypadków do 24 godzin) określa się je jako napadowe. Jeśli nie ustępuje samoistnie po […]