Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

2 marca 2020

Opieka w świetle przepisów prawnych – orzeczenie o niepełnosprawności

Opieka nad osobą chorą przewlekle w domu, wymaga nie tylko wysiłku fizycznego i psychicznego, ale jest także kosztowna. Dla rodziny wiadomość, że jej najbliższy członek będzie wymagał opieki długoterminowej, jest wiadomością trudną. W jej obliczu rodzina czuje się często bezradna, pojawiają się liczne problemy, np. obawy natury materialnej, niewiedza jak załatwić sprawy urzędowe, bankowe, jak zorganizować opiekę, jakie przysługują prawa opiekunowi, osobie przewlekle chorej, jak zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności czy ubezwłasnowolnieniu.
Orzeczenie o niepełnosprawności/Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Gdy bliski choruje przewlekle, warto wystąpić z wnioskiem o ustalenie niepełnosprawności bądź stopnia niepełnosprawności. Pierwszy dotyczy dzieci, drugi dorosłych. Wydają je Miejskie lub Powiatowe  Zespoły. Wojewódzkie Zespoły pełnią rolę drugiej instancji w trybie odwoławczym. Posiadanie takiego orzeczenia jest niezbędne w celu uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej czy korzystania z karty parkingowej.

Jakie dokumenty są konieczne do ubiegania się o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla powiatu ziemskiego krakowskiego jest powołany przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – Kraków, Aleje Słowackiego 20 (tel./fax. 12 634 42 66 wew. 568, 569).

W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie (ul. Dekerta 24 – dla mieszkańców Krakowa):
– wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wypełniony i podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie orzeczenia wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza, pod opieką którego osoba pozostaje (zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty wystawienia przez lekarza),
– potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wszelkiej posiadanej dokumentacji medycznej.
Druk wniosku i zaświadczenia lekarskiego pobrać można w siedzibie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Dekerta 24 lub ze strony internetowej BIP (karta usługi SZ-1 – uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).
W tym samym miejscu składa się przygotowane i wypełnione dokumenty.
Kartę parkingową wydaje przewodniczący Powiatowego/Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie wydanego przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do wydania karty parkingowej.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Piłsudskiego 18, budynek Liceum Ogólnokształcącego im J. Matejki w Wieliczce (wejście od strony ul. M. Konopnickiej). Zespół ten orzeka dla mieszkańców powiatu wielickiego. Przyjmowanie osób zainteresowanych: Poniedziałek: 7.30 -17.00, codziennie od wtorku do piątku: 7.30- 15.30; tel.: (12) 278 62 81; e-mail: zespol@powiat.eu
Druki do pobrania:
• Informacja dotycząca wypełniania wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
• Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności − dorośli
• Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności − dzieci
• Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – dorośli i dzieci
• Informacja o uczniu
• Sytuacja społeczna
• Skala ADL i test AMTS (do oceny zaocznej)
• Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (do oceny zaocznej)
• Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
• Wniosek o wydanie karty parkingowej (składany osobiście przez osobę zainteresowaną – podpis we wniosku złożony wyłącznie w obecności pracownika Powiatowego Zespołu), oraz druk opłaty.