Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

1 września 2020

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i produktów chłonnych

Od 1 stycznia 2020 roku zmieniły się zasady wystawiania zleceń na wyroby medyczne. Zaczął działać przygotowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) system e-potwierdzenia zlecenia. Wprowadzony został nowy wzór zlecenia, który nie wymaga potwierdzenia w Oddziale NFZ!!! Uprawnienie pacjenta do danego wyrobu medycznego zostaje potwierdzone w systemie elektronicznym przez osobę uprawnioną, która zlecenie wystawia (w przychodni, w szpitalu). Dokument opatrzony pieczątką i podpisem mogą wystawiać lekarze specjaliści, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, fizjoterapeuci, pielęgniarki i położne. Dzięki temu pacjent od razu może się udać z potwierdzonym zleceniem do sklepu medycznego lub apteki, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności wizyty w NFZ, jak do tej pory. Dzięki nowemu rozwiązaniu pacjenci i ich opiekunowie nie tracą czasu na potwierdzanie zleceń w NFZ (osobiście lub korespondencyjnie). Nowy sposób potwierdzania zleceń w systemie elektronicznym wprowadza też inne udogodnienie: zlecenie może być wystawione i potwierdzone niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta. Wizyty pacjenta w NFZ będzie wymagać jedynie sytuacja, gdy lekarz nie uzyska w eWUŚ (elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorcy) potwierdzenia, że pacjent jest ubezpieczony lub gdy pacjent nie złoży pisemnego oświadczenia.
Wyroby medyczne wydawane na zlecenie
Wyroby medyczne to np.: protezy kończyn dolnych i górnych – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju; ortezy kończyn dolnych i górnych; gorsety ortopedyczne, ortezy ortopedyczne tułowia i szyi, obuwie ortopedyczne, soczewki okularowe korekcyjne do bliży i dali, soczewki kontaktowe twarde i miękkie, epiprotezy i protezy oka, lupy, monookulary, okulary lupowe, okulary lornetowe do bliży i dali, aparaty słuchowe, wkładki uszne, systemy wspomagające słyszenie, rurki tracheostomijne, cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, protezy piersi, peruki, cewniki zewnętrzne, cewniki urologiczne, worki do zbiórki moczu, worki stomijne, środki pomocnicze/wyroby chłonne: pieluchomajtki (zamiennie: pieluchy anatomiczne lub majtki chłonne, lub podkłady, lub wkłady anatomiczne), poduszki i materace przeciwodleżynowe, kule, trójnogi, czwórnogi, laski, balkoniki albo podpórki ułatwiające chodzenie, pionizatory, wózki inwalidzkie.
Zasady korzystania z zaopatrzenia w wyroby medyczne
• jednorazowe zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie, np. pieluchomajtki, może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące.
• zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.
Refundacja wyrobów chłonnych obejmuje:
• limit ilościowy w wysokości 90 sztuk miesięcznie;
• limit cenowy: 77 zł dla osób z chorobą nowotworową (100% dopłaty NFZ do limitu) i 90 zł dla pozostałych chorych (np. z chorobami neurologicznymi – choroba Parkinsona) uprawnionych do refundacji (70% dopłaty NFZ do limitu);
W przypadku przekroczenia tej kwoty nadwyżkę w całości pokrywa kupujący. Każdy ubezpieczony ma prawo do zakupu refundowanych przez NFZ produktów chłonnych, stosowanych w przypadku nietrzymania moczu/kału spowodowanego: chorobą nowotworową, niepełnosprawnością umysłową, chorobą układu nerwowego, wadami rozwojowymi dróg moczowych czy układu nerwowego, pourazowym uszkodzeniem dróg moczowych/układu pokarmowego.
Okres użytkowania
Wyrób medyczny przysługuje raz w danym okresie użytkowania potwierdzonym wskazaniami medycznymi. Rozporządzenie określa okres użytkowania danego wyrobu medycznego (raz na określony czas: np. rok, 2 lata, 3 lata, także w zależności od wieku i stanu pacjenta). Okres użytkowania jest liczony od daty odbioru wyrobu medycznego w sklepie. Okres użytkowania może ulec skróceniu: w przypadku osób dorosłych – gdy zaszły u nich zmiany w stanie fizycznym, a możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane. Wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawia uprawniony lekarz.
Zasady refundacji
Pacjent potrzebujący określonych produktów niezbędnych w procesie leczenia i rekonwalescencji może liczyć na finansowe wsparcie ze strony państwa. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków NFZ oraz PFRON. Refundacja NFZ to możliwość nabycia leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, których koszt częściowo lub w całości pokrywa NFZ. Refundacja NFZ przysługuje każdemu pacjentowi posiadającemu aktualne ubezpieczenie zdrowotne, który otrzymał stosowne zlecenie wystawione przez osobę do tego uprawnioną. Dofinansowanie z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych) to forma wsparcia finansowego dla osób niesprawnych przyznawana według kryterium dochodowego. Mogą się o nie starać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, których średni miesięczny dochód z trzech ostatnich miesięcy w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym nie jest wyższy niż połowa przeciętnego wynagrodzenia na osobę pozostającą w gospodarstwie domowym lub 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Na środki z PFRON może liczyć także pracodawca zatrudniający w swojej firmie osoby dysfunkcyjne. Środki te są doliczane do comiesięcznego wynagrodzenia zatrudnionego. O dofinansowanie z PFRON dla osób niepełnosprawnych mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki przedstawione w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, m.in. zatrudniają nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
Zasady refundacji opisuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 29 maja 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1061 z późn. zm.). Warto wiedzieć, że nieliczne zapisy Rozporządzenia zostały zmienione na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r.
Kody NFZ, które warto znać
Aby w prosty sposób sprawdzić, jakie wyroby medyczne są objęte refundacją, oraz jakie są limity finansowania ze środków publicznych, warto zapoznać się z listą kodów NFZ. Znajdziemy na niej przykładowo: pieluchomajtki: P.100.PM, P.101.PM; wózek inwalidzki ręczny: P.127; materac przeciwodleżynowy: P.117; balkonik z podpórką ułatwiającą chodzenie: P.123
Sprzęt rehabilitacyjny – dofinansowanie NFZ
Obejmuje szereg produktów. Poza wymienionym już zaopatrzeniem ortopedycznym można zaliczyć tu m.in: gorsety (odciążająco-stabilizujące, korekcyjne lędźwiowo-krzyżowe, kołnierze itp.), poduszki i materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, chodziki rehabilitacyjne. Na liście znajdziemy także pionizatory oraz urządzenia służące stabilizacji pacjenta w pozycji siedzącej i leżącej. W przypadku balkonika dla niepełnosprawnych limit refundacji ze środków NFZ wynosi przykładowo 240 zł na sprzęt dla dorosłych i 600 zł na balkonik specjalny dla dzieci, natomiast na materac przeciwodleżynowy – 400 zł.

Więcej informacji:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1061/1 http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/281/1
https://www.brandvital.eu/opieka-dlugoterminowa/co-refunduje-nfz-zasady-refundacji-wyrobow-medycznych-w-2019

Źródło zdjęcia: https://www.canva.com/photos/