Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

6 września 2023

Wpływ sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną, starszą na życie i zdrowie fizyczne opiekuna nieformalnego

Dla wielu opiekunów nieformalnych nowa sytuacja związana z chorobą podopiecznego – niesamodzielnego, starszego, zwłaszcza gdy stan zdrowia jego się pogarsza, zmierzając do kresu życia, gdy przeciążenie obowiązkami przeradza się w stan frustracji wobec braku możliwości uzyskania poprawy sytuacji, kiedy wykracza ona poza ich możliwości adaptacyjne i wywołuje przewlekły stres wraz z jego konsekwencjami, w tym także konsekwencjami w zakresie zdrowia fizycznego/somatycznego. Stres związany z pełnieniem opieki może być przyczyną:

 • chorób układu sercowo-naczyniowego,
 • obniżonej odporności,
 • słabszej odpowiedzi systemu odpornościowego na szczepienie,
 • gorszego przebiegu chorób przewlekłych, jak cukrzyca, zapalenie stawów, choroba wrzodowa, niedokrwistość,
 • gorszej samooceny stanu zdrowia,
 • częstszych konsultacji lekarskich i zwiększonego przyjmowania leków,
 • mniejszego zaangażowania w zachowania prozdrowotne, jak aktywność fizyczna, właściwe odżywianie,
 • przyrostu masy ciała,
 • zwiększonego prawdopodobieństwa zachowań ryzykownych dla zdrowia, np. palenia tytoniu, nadużywania alkoholu.

Niektóre badania wskazują na większą skłonność do rozwoju procesów zapalnych oraz występowania biomarkerów gorszego stanu zdrowia u opiekunów osób, zwłaszcza chorujących na otępienie. Przewlekły stres i poczucie samotności doświadczane przez opiekunów mogą zakłócać regulację nerwowo-hormonalną i neuroimmunologiczną, nasilając ekspresję genów prozapalnych, co prowadzi do wyższego ryzyka patogenezy zapalnej oraz zwiększonej umieralności z tego powodu. Do czynników związanych ze zwiększonym obciążeniem zdrowia fizycznego opiekunów nieformalnych na skutek podejmowania opieki nad osobą chorą na otępienie autorzy wielu badań zaliczają:

 • gorszy stan zdrowia podopiecznego, jak ograniczona możliwość samodzielnego funkcjonowania, zaburzenia poznawcze, behawioralne,
 • długość trwania opieki, zwłaszcza konieczność stałej opieki, brak czasu wolnego dla opiekuna,
 • charakter relacji z podopiecznym, np. dziecko-rodzic, współmałżonek,
 • brak wsparcia społecznego,
 • presja otoczenia, napięcia rodzinne, nadużycie ról,
 • płeć, kobiety są bardziej obciążone,
 • niższe wykształcenie.

Piśmiennictwo:

 1. Szczerbińska K., Puto G. (red.): Opieka długoterminowa w geriatrii. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2023.

Źródło zdjęcia: https://www.canva.com/photos/