Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

16 marca 2020

Opieka w świetle przepisów prawnych – wsparcie finansowe – zasiłek pielęgnacyjny

Czym jest zasiłek pielęgnacyjny?

Należy do świadczeń rodzinnych, obok świadczenia pielęgnacyjnego, zaliczany jest do świadczeń opiekuńczych. Jest formą zapomogi wypłacanej przez wójta, prezydenta miasta lub burmistrza, najczęściej za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej lub urzędu miasta czy gminy. Ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki osobie niepełnosprawnej i pomocy innej osobie w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Jest przyznawany niezależnie od dochodu.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o

znacznym stopniu niepełnosprawności,

  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstałą w wieku do ukończenia 21. roku życia,
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Gdzie składać wniosek o zasiłek pielęgnacyjny? Jakie wymagane są dokumenty?

Żeby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do właściwego organu, dołączając orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym czy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwy dla miejsca stałego pobytu. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest wydawane na wniosek opiekuna osoby niepełnosprawnej lub na wniosek osoby zainteresowanej.  Natomiast osoba, która ukończyła 75 lat życia, do wniosku dołącza tylko dokument potwierdzający wiek, np. kserokopię dowodu osobistego (z oryginałem do wglądu) lub odpis aktu urodzenia. Osoby niepełnosprawne pobierają zasiłek pielęgnacyjny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), ale wypłacają go również urzędy gminy/miasta, po uprzednim złożeniu wniosku, gdyż do wypłaty tego rodzaju świadczeń zobowiązana jest gmina/miasto. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny można pobrać w odpowiednim do miejsca zamieszkania Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, bądź urzędzie gminy/miasta. Tam również należy złożyć wypełniony dokument. Natomiast wniosek o dodatek pielęgnacyjny wydaje ZUS lub KRUS, w zależności od posiadanego ubezpieczenia społecznego.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?

W 2020 roku kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie, po podwyżce z 1 listopada 2019 roku. W kolejnych latach przewidywane są dalsze podwyżki świadczenia. W ostatnich dwóch latach kwota zasiłku pielęgnacyjnego wzrosła o zapowiadane przez rząd 40%, dlatego nie jest pewne, czy będą miały miejsce kolejne podwyżki. Wysokość świadczenia na kolejne lata poznamy 1 listopada 2020 roku.