Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

3 maja 2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH

1. Wsparcie pieniężne dla osób niemogących korzystać z usług placówek rehabilitacyjnych

W ramach nowego programu Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą uzyskać również osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem wydanym przez lekarza orzecznika ZUS. Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną – wysyłając wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej. Ewentualne pytania można zadać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 wew. 3 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Ze świadczenia skorzystać mogą:

  • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
  • uczestnicy środowiskowych domów samopomocy;
  • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej;
  • podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);
  • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  • pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
  • pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych

Ważne! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” uchwalony został przez Radę Nadzorczą PFRON 11 marca 2020r.

Więcej informacji: www.pfron.org.pl/koronawirus

 2. Świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych

W okresie pandemii koronawirusa SARS CoV-2, świadczenie 500 + adresowane d0 osób, które ukończyły 18 lat, niesamodzielnych, niepełnosprawnych, a także spełniających kryteria seniorów, które weszło w życie od 1 października 2019 r. jest utrzymane. Świadczenie jest przyznawane przy niezdolności do samodzielnej egzystencji i przy spełnieniu kryterium dochodowego, na pokrycie kosztów związanych z pielęgnacją, rehabilitacją czy opieką medyczną.  Świadczenie to będzie mogło wynieść nie więcej niż 500 zł., przysługiwać osobom, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub też łączna wysokość brutto tych świadczeń, z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych, po dokonaniu ustawowych wyłączeń, nie przekroczy 1600 zł. Świadczenie otrzymuje osoba, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełnia jeden z poniższych warunków: ma obywatelstwo polskie; posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce – jeśli jest obywatelem UE, EFTA, EOG albo Konfederacji Szwajcarskiej; jest cudzoziemcem i na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przebywa legalnie. Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. Wniosek o świadczenie można złożyć w formie papierowej, przez internet, za pośrednictwem Platformy Usług elektronicznych ZUS. Aby otrzymać świadczenie trzeba złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską). Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie którego ZUS może ustalić prawo do świadczenia, jest również orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz dokumentację medyczną lub też inną – istotną z punktu widzenia stanu zdrowia – dokumentację medyczną (np. kartę badania profilaktycznego lub dokumentację rehabilitacji leczniczej). Osoby mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, powinny do wniosku dołączyć ten dokument. Jeśli osoba wnioskująca ma prawo do emerytury lub renty zagranicznej, wówczas powinna także dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość. Bardzo istotne z punktu widzenia czasu rozpatrywania wniosku jest pozostawienie wraz z wnioskiem telefonu kontaktowego, tak by ZUS mógł jak najszybciej wezwać na badanie do lekarza orzecznika. To może znacząco przyspieszyć czas wydania decyzji.

Więcej informacji:

https://www.prawo.pl/prawo/wniosek-o-swiadczenie-500-plus-dla-niesamodzielnych-takze-online,476576.html

https://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/961508

3. Opieka wytchnieniowa

Członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi

Jak działa program?

W 2020 r. z programu „Opieka wytchnieniowa” będzie można skorzystać w trzech formach:

(1) opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego, (2) opieka wytchnieniowa w ramach pobytu całodobowego (3) opieka wytchnieniowa poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki

Ile godzin opieki przysługuje opiekunowi?

W 2020 r. w ramach programu przysługuje: 240 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego; 14 dni opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego; 40 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki. Do tej pory było to łącznie 240 godzin na opiekę świadczoną w ramach pobytu dziennego oraz specjalistycznego poradnictwa i wsparcia w zakresie nauki m.in. pielęgnacji czy dietetyki.  Opieka wytchnieniowa będzie przyznawana opiekunowi przez gminę/powiat na podstawie karty zgłoszenia do programu. Warto zatem śledzić strony internetowe urzędów, gdzie wkrótce pojawi się więcej informacji.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa—edycja-2020
www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne_komunikaty

4. Program „Opieka 75+” na rok 2020

Gminy otrzymają wsparcie na:

– dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą one kontynuowane w roku 2020,

– dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, którym w roku 2019 nie były one świadczone,

– dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2020

Źródło zdjęcia: https://www.canva.com/photos/