Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

15 marca 2022

Światowy Dzień Pracy Socjalnej

Światowy Dzień Pracy Socjalnej obchodzony jest zawsze w trzeci wtorek marca – w tym roku przypada właśnie dziś. To świetna okazja, by podkreślić ważną rolę pracowników socjalnych oraz innych osób realizujących usługi społeczne, mobilizujących swoje siły w pomoc potrzebującym w tym szczególnym czasie.
Uniesiona w niebo ręka

Do zadań pracowników socjalnych należy wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także pomoc we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz realizacji ról społecznych.

Czym w praktyce zajmuje się pracownik socjalny? Między innymi analizą sytuacji oraz diagnozą potrzeb, udzielaniem informacji i wskazówek w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, jak i wspieraniem w uzyskaniu innych form pomocy. Podejmuje również działania na rzecz pobudzania społecznej aktywności i inspirowania działań samopomocowych, współpracuje z lokalnymi grupami, organizacjami czy z innymi specjalistami. Praca socjalna może mieć formę poradnictwa (działań prewencyjnych), mediacji czy wsparcia w odbudowywaniu utraconych zasobów.

Pracownicy socjalni pracują w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, ale mogą ich także zatrudniać szpitale, domy pomocy społecznej, zakłady karne czy urzędy pracy. Opiekunowie rodzinni, którzy korzystają ze specjalistycznego doradztwa w ramach usługi Menadżera Opieki, również dysponują wsparciem ze strony pracownika socjalnego, mgr Sylwii Leśniak.

Przypominamy, że głównym zadaniem Menadżera Opieki jest pomoc opiekunom w organizacji i efektywnej realizacji opieki nad bliskim w środowisku domowym. Oprócz wsparcia pracownika socjalnego, usługa oferuje także bezpłatne poradnictwo ze strony lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty i opiekuna. Rekrutacja nadal trwa – więcej informacji TUTAJ.

Źródło: https://dobrewsparcie.wzp.pl/pracownik-socjalny-w-czym-moze-ci-pomoc/