Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

11 maja 2021

Innowacyjne formy sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi i ich opiekunami nieformalnymi/rodzinnymi/faktycznymi

W okresie od 01.06.2021 – 30.06.2023 Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie (zwane MCO) realizować będzie kolejną edycję projektu pn. „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie”.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit.

Wsparcie ponownie kierowane jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków i Gminy Wieliczka, którzy opiekują się osobami niesamodzielnymi, tj. do opiekunów nieformalnych/rodzinnych/faktycznych. Celem projektu jest świadczenie bezpłatnych usług, mających na uwadze wspieranie osób niesamodzielnych i ich opiekunów, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje opiekuńcze.

W ramach usług wsparcia edukacyjno-doradczego będą realizowane indywidualne szkolenia opiekuńcze, w formie mobilnej, w miejscu świadczenia opieki nad osobą niesamodzielną, gdzie personel (pielęgniarka, fizjoterapeuta) przyjedzie do opiekuna i osoby niesamodzielnej, usługa menadżera opieki, polegająca na fachowej pomocy opiekunowi w organizacji opieki nad osobą niesamodzielną, nawiązywaniu współpracy pomiędzy rodziną a różnego rodzaju instytucjami, kontrolowaniu sytuacji na miejscu, służeniu radą, instruktażem, informacją, przez zespół składający się z: lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty, pracownika socjalnego.

W ramach zapewnienia opieki, pielęgnacji, rehabilitacji w projekcie przewidziano realizację nowych usług „odciążeniowych”/„wytchnieniowych”/”opieki zastępczej” dla opiekunów nieformalnych/faktycznych/rodzinnych, które polegać będą na czasowym (2-4 tygodniowym) całodobowym przebywaniu osoby niesamodzielnej pod profesjonalną opieką w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez jej opiekuna lub potrzeby odpoczynku opiekuna. Odciążenie opiekuna w codziennych obowiązkach, umożliwienie mu czasowego wytchnienia od sprawowania opieki, poprzez zorganizowanie podopiecznemu całodobowej opieki, znacząco poprawi jego sytuację. Głównym celem usług „wytchnieniowych” będzie zapewnienie osobie niesamodzielnej opieki i nadzoru, dających opiekunowi tzw. „urlop od opieki” w razie potrzeby odpoczynku czy też okresowej niemożności sprawowania pieczy. Jest to rozwiązanie dedykowane tym opiekunom, którzy z różnych przyczyn nie mogą zająć się bliską osobą lub które są zmuszone wyjechać na jakiś czas i nie mogą zostawić bliskiej osoby bez opieki.

Jednocześnie projekt zapewnia działania skierowane bezpośrednio do osób niesamodzielnych, w ramach których przewidziano prowadzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację tych osób.  W projekcie w ramach znanych już z poprzedniej edycji usług Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji, w warunkach możliwie zbliżonych do domowych, w spokojnej atmosferze, bez pośpiechu i niepotrzebnych emocji pomoc otrzymają osoby niesamodzielne, starsze. Oferowana opieka, edukacja, doradztwo, stymulacja procesów poznawczych, usprawnianie ruchowe, terapia zajęciowa, możliwość dzielenia się problemami sprawią, że podopieczni przez wzajemną mobilizację utwierdzą się w przekonaniu, że „warto”, że „dam radę”. Da im to ogromny potencjał – otworzą się, zwiększą swoją motywację, zechcą żyć.

Przewidziano w ramach projektu prowadzenie portalu i poradnika dla opiekunów, zwiększających dostęp do informacji. Dla kadr różnych systemów związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi zorganizowana będzie konferencja. W ramach dodatkowego wsparcia funkcjonować będzie bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego.

Serdecznie zapraszamy

Rekrutacja zaczyna się już 1.06.2021

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj:

https://wsparciedlaopiekuna.pl/nowe-uslugi

Numery telefonów do nas: (+12) 44 67 530; (+12) 44 67 590

Źródło zdjęcia: https://www.canva.com/photos/