Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

30 listopada 2022

Andrzejki i inne formy przyjemnej aktywizacji seniorów

Rehabilitacja osób starszych to aktywny proces, realizowany przez skoordynowane działania interdyscyplinarnego zespołu. Ważna jest poprawa sprawności fizycznej, ale także odpowiedź na potrzeby psychologiczne i społeczne seniorów. Wspólne obchodzenie świąt i uroczystości – jak np. tradycyjnych andrzejek – to jeden z istotnych elementów, wpływających na funkcjonowanie emocjonalne (w tym między innymi poczucie przynależności i bliskości), jak i poznawcze naszych podopiecznych.

 

Zajęcia tematyczne, organizowane wokół różnych okoliczności, mogą być gruntem dla wartościowych interwencji terapeutycznych, ukierunkowanych na stymulację poznawczą lub też budowanie technik kompensacyjnych w doświadczanych trudnościach poznawczych. W zależności od możliwości naszych seniorów, to między innymi:

– stymulacja poznawcza w otoczeniu społecznym (jak np. terapia reminiscencyjna z orientacją na rzeczywistość), która wiąże się z korzyściami w funkcjonowaniu poznawczym, ale wpływa także na samopoczucie psychiczne, komunikację i interakcje społeczne,

– trening poznawczy, który uczy strategii i umiejętności w celu optymalizacji określonych funkcji poznawczych.

Zobacz, jak wyglądają nasze zajęcia!

 

TUTAJ dowiesz się więcej na temat funkcjonowania Dziennej Placówki Opieki i Aktywizacji oraz Oddziału Opieki Wytchnieniowej.

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2  usługi społeczne i zdrowotne,Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego).