Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

8 grudnia 2022

W walce o prawa osób z niepełnosprawnością

Szacuje się, że 1,3 miliarda ludzi (czyli 16% światowej populacji) żyje ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Tymczasem globalny raport WHO wskazuje, że chociaż w ostatnich latach poczyniono pewne postępy, świat wciąż daleki jest od realizacji pełni praw tej grupy ludzi. Przy okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, który obchodziliśmy na początku miesiąca, warto podkreślić konieczność mobilizacji wsparcia w tym zakresie.

Jak donosi raport, osoby z niepełnosprawnością doświadczają nierówności zdrowotnych na całym świecie – umierają wcześniej, są w gorszym stanie zdrowia i napotykają na więcej ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu niż reszta populacji. Wynika to między innymi ze stygmatyzacji i dyskryminacji, ubóstwa, wykluczenia z edukacji i zatrudnienia oraz barier w systemie opieki zdrowotnej. Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami ma zatem na celu promowanie w przestrzeni publicznej dyskusji na temat problemów osób z niepełnosprawnościami oraz wspieranie pełnej realizacji ich praw. W tym roku tematem przewodnim obchodów są innowacyjne rozwiązania wspierające włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami, między innymi poprzez zwiększanie dostępności.

Zbliżenie na nogi mężczyzny siedzącego na wócku oraz towarzyszącej mu kobiety

Centrum Wsparcia Opiekunów również podejmuje działania na rzecz godności i realizacji potrzeb zdrowotnych osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. TUTAJ możesz dowiedzieć się więcej na temat naszego projektu.

WSPARCIE JEST BEZPŁATNE dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit.

Źródło: https://www.who.int/news/item/02-12-2022-health-inequities-lead-to-early-death-in-many-persons-with-disabilities