Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

1 czerwca 2021

TRWA REKRUTACJA !

Nowe usługi w Centrum Wsparcia Opiekunów – rusza nowa edycja projektu!

Rozpoczynamy rekrutację do kolejnej edycji projektu pn. „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie”, który realizowany będzie w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.

Osoby niesamodzielne i ich opiekunowie nieformalni będą mogli skorzystać z nowych, bezpłatnych usług. Oprócz dotychczasowych form wsparcia w postaci szkoleń i usług menadżera opieki, Centrum Wsparcia Opiekunów wprowadzi zupełnie nowe usługi wytchnieniowe dla opiekunów. Usługi te polegają na czasowym (2-4 tygodniowym) całodobowym przebywaniu osoby niesamodzielnej pod profesjonalną opieką, w przypadku okresowego braku możliwości jej sprawowania lub potrzeby odpoczynku przez opiekuna nieformalnego. W dalszym ciągu funkcjonować będzie również bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego. Dla kadr różnych systemów związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi zorganizowana będzie kolejna konferencja. Zaplanowano również prowadzenie portalu i poradnika dla opiekunów. Osoby niesamodzielne w dalszym ciągu będą mogły znaleźć pomoc w placówce zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację.

Wszystkie formy wsparcia oferowane będą NIEODPŁATNIE!

Szczegóły w zakładce REKRUTACJA

Zadzwoń:

12 44 67 530

12 44 67 590


Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit.