Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

1 lipca 2020

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET SPOŁECZNY DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH

Inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

Małopolska Tarcza Antykryzysowa została podzielona na trzy etapy. I etap buduje pakiet medyczny (190 mln zł), pakiet przedsiębiorczości (320,5 mln zł) i pakiet płynności finansowej (111 mln zł). II etap to pakiet społeczny (55,2 mln zł) i pakiet edukacyjny (35 mln zł). III etap to pakiet rozwoju (279 mln zł). Obecnie trwa realizacja I etapu, uruchomiony został II etap i rozpoczęto pracę koncepcyjną nad pakietem rozwoju. W sumie na realizację działań w poszczególnych obszarach przeznaczono ok. 1 mld zł z Funduszy Europejskich oraz budżetów państwa i województwa.

W czwartek, 4 czerwca 2020r. podczas konferencji prasowej marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka oraz Wioletta Wilimska – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, przedstawili główne założenia i działania związane z realizacją pakietu społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

„Bezpieczny Dom” jest odpowiedzią na potrzeby publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej z Małopolski. Pod koniec maja br. ruszył nabór do projektu, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, pacjentów i pracowników tych ośrodków, w związku z epidemią COVID-19 oraz wiążącymi się z nią zagrożeniami. Przedsięwzięcie wesprze także placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz zakłady opieki długoterminowej w naszym regionie. Wsparcie małopolskich placówek opieki całodobowej obejmie zakup środków ochrony indywidualnej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia do walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami, a także zapewnienie mieszkańcom, pacjentom i personelowi placówek miejsc do noclegu czy izolacji. Wnioski o granty w wysokości od 10 do 250 tys. zł na placówkę można było przesyłać mailem do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS-u) do 15 czerwca. W Małopolsce funkcjonuje ponad 300 placówek całodobowych, w których łącznie znajduje się około 16 tys. miejsc zamieszkania lub okresowego całodobowego pobytu. Miejsca te dedykowane są przede wszystkim osobom znajdującym się w grupie ryzyka utraty zdrowia i życia związanego z wirusem SARS-CoV-2. Mowa m.in. o osobach starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, cierpiących na szereg chorób współistniejących, mających ograniczoną odporność. Ponadto w placówkach tych pracuje około 8-tysięczny personel zapewniający pensjonariuszom profesjonalną opiekę. Dzięki dodatkowym środkom unijnym, zostaną dofinansowane wynagrodzenia dla personelu 94 domów pomocy społecznej, czyli wszystkich tego typu ośrodków w Małopolsce. Dodatki do wynagrodzeń otrzymają m.in. opiekunowie, rehabilitanci, terapeuci i pracownicy socjalni. Ponadto kwota ta pozwoli pokryć koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników świadczących usługi opiekuńcze czy edukacyjne oraz dofinansować koszty ubezpieczenia wolontariuszy, którzy wesprą pracowników etatowych. Dzięki tym środkom zostaną zakupione także testy na koronawirusa. Pieniądze zezwolą przygotować miejsca do ewakuacji, np. w bursach czy internatach, dla mieszkańców domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zaplanowano także zakup sprzętu, który w razie konieczności odseparowania od rodziny czy bliskich, umożliwi z nimi kontakt on-line. Finanse pozwolą wesprzeć pracowników instytucji pomocy społecznej poprzez zakup środków ochrony osobistej m.in. maseczek, gogli, przyłbic, kombinezonów czy płynów dezynfekujących. Kwota ta pozwoli także na zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2.

Dzięki inicjatywie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, do małopolskich domów pomocy społecznej i ich podopiecznych trafiło 10 tys. wielorazowych maseczek higienicznych. Maseczki zostały wykonane przez przedsiębiorstwa społeczne z terenu województwa w ramach akcji „Pomoc szyta na miarę”, która rozpoczęła się 9 kwietnia i zakończyła 30 kwietnia br. Maseczki uszyli pracownicy Spółdzielni Socjalnej Albert z Chełmka, Spółdzielni Socjalnej Sękowskie Smaki z Gorlic, Spółdzielni Społecznej 21 Sp. z o.o. z Krakowa, „Okno na świat” Spółdzielni Socjalnej ze Słopnic oraz Spółdzielni Socjalnej „Serce Pogórza” z Dzierżanin. Firmy te działają przede wszystkim w branży usługowej i dają zatrudnienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W związku z epidemią koronawirusa wiele z nich zanotowało duży spadek obrotów, co pociągnęło za sobą ryzyko redukcji zatrudnienia czy nawet upadłości tych podmiotów. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zlecił przedsiębiorstwom uszycie maseczek, by pomóc ochronić zagrożone miejsca pracy.

Akcja „Psycholog dostępny od zaraz” – czyli bezpłatne wsparcie psychologiczne, przez całą dobę, dla pracowników ochrony zdrowia. W chwili obecnej dyżuruje ponad 70 specjalistów z ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków adopcyjnych, szpitali i poradni psychiatrycznych. Informacje o akcji oraz baza podmiotów uczestniczących dostępna jest na stronie: http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/psycholog-dostepny-od-zaraz-wsparcie-dla-tych-ktorzy-ratuja-ludzkie-zycie-1994.html

Akcja „Rodzina Razem” – to bezpłatne wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, prawne, logopedyczne, duszpasterskie i animacyjne dla rodzin, które potrzebują wsparcia w okresie trwania epidemii. W chwili obecnej dyżuruje ponad 100 specjalistów, a do akcji włączyły się poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki adopcyjne, szpitale, poradnie psychiatryczne, ośrodki pomocy społecznej, prawnicy i mediatorzy. Informacje o akcji oraz baza podmiotów uczestniczących dostępna jest na stronach: http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/rodzina-razem-czyli-wsparcie-dla-rodzin-w-czasie-pandemii-2001.html

Źródło:

https://www.rpo.malopolska.pl/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus/malopolska-tarcza-antykryzysowa-pakiet-spoleczny-wesprze-tych-najbardziej-potrzebujacy