Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

REKRUTACJA

Nowe usługi w Centrum Wsparcia Opiekunów
- rusza nowa edycja projektu!

    Informujemy, że w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2023 Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych Krakowie realizować będzie kolejną edycję projektu pn. „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie”

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit.

CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW
będzie BEZPŁATNIE świadczyć następujące usługi:

SZKOLENIA INDYWIDUALNE

Szkolenia opiekuńcze w formie indywidualnych spotkań z pielęgniarką i fizjoterapeutą, organizowanych w domu opiekuna/podopiecznego

MENADŻER OPIEKI

Doradztwo realizowane przez zespół „menadżera opieki” (lekarza, pielęgniarkę, psychologa, fizjoterapeutę, pracownika socjalnego, opiekuna) w formie cyklicznych wizyt organizowanych w domu opiekuna/podopiecznego

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Usługi wytchnieniowe dla opiekunów umożliwiające czasowe całodobowe przebywanie osoby niesamodzielnej pod profesjonalną opieką przez okres 2-4 tygodni

PLACÓWKA DZIENNEJ OPIEKI

Placówka zapewniająca dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, w tym realizująca usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne, usługi aktywizująco – usprawniające i usługi wspomagające

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego wraz z doradztwem

PORADNIK

Prowadzenie portalu i poradnika dla dedykowanego opiekunom osób niesamodzielnych


Zachęcamy do udziału

w projekcie!

 

Rekrutacja trwa od 1.06.2021 r.


dla opiekunów ubiegających się o wsparcie w postaci szkoleń opiekuńczych, usługi menadżera opieki, usług wytchnieniowych, usług wypożyczalni sprzętu medycznego:

 przyjęcia do Placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych: