Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Regulamin konferencji

Regulamin konferencji
dla pracowników służby zdrowia pracowników socjalnych i innych służb wspierających osoby niesamodzielne i ich opiekunów

 1. Postanowienia ogólne
  1. Konferencja jest organizowana przez Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 267, 30-663 Kraków, zwany w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
  2. Konferencja organizowana jest w związku z realizacją projektu „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit.
  3. Konferencja, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora.
  4. Uczestnikami Konferencji są pracownicy służby zdrowia, pracownicy służb socjalnych lub innych służb wspierających osoby niesamodzielne i ich opiekunów, zwani w dalszej części Regulaminu Uczestnikami.
  5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa wKonferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.
  6. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
  7. Organizator nie dopuszcza prezentowania treści reklamowych/promocyjnych w materiałach dydaktycznych ani w czasie trwania Konferencji.
 2. Organizacja konferencji
  1. Miejscem konferencji jest siedziba Organizatora.
  2. Czas trwania konferencji: konferencja jest dwudniowa. Każdego dnia konferencji zaplanowano 8 prelekcji. Łącznie każda z konferencji trwa 16 godzin dydaktycznych.
  3. W ramach Konferencji odbywają się prelekcje oraz publiczne dyskusje.
  4. Prelekcje oraz dyskusje prowadzą wybrani przez Organizatora prelegenci, którzy wygłaszają prezentacje w temacie zaakcptowanym uprzednio przez Organizatora.
  5. Szczegółowy program Konferencji publikowany jest na stronie internetowej Organizatora.
  6. Liczba uczestrników: łączna liczba uczetników konferencji to 150 osób.
  7. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi: wyżywienie (lunch, serwis kawowy), materiały dydaktyczne.
  8. Każdy Uczuestnik otrzymuje certyfikat i broszurę pokonferenctyjną, która wysyłana jest na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Zasady i tryb naboru uczestników
  1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie udziału:
   1. poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Organizatora lub
   2. telefonicznie pod numerem tel. (12) 44-67-500 lub pocztą elektroniczną po adresem: mcoa@mco.krakow.pl lub
   3. osobiście w siedzibie Organizatora: Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków, budynek administracyjny pokój 122 lub
  2. Istnieje możliwość zgłoszenia osobistego w pierwszym dniu konferencji, o ile wcześniej nie zostanie przekroczony limit wolnych miejsc.
  3. Termin nadsyłania zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Po tym terminie rejestracja będzie możliwa jedynie telefonicznie, pod nr tel. (12) 44-67-500 lub osobiście w recepcji konferencyjnej w pierwszym dniu trwania Konferencji w miarę dostępności miejsc.
  4. O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania przekraczającego warunki lokalowe i organizacyjne, otwierana jest lista rezerwowa. Organizator niezwłocznie informuje kolejne osoby z listy rezerwowej o zwolnionym miejscu na liście głównej.
  5. Uczestnik zobowiązany jest do dodatkowego zarejestrowania się bezpośrednio przed Konferencją, na wydzielonym stanowisku recepcji w miejscu odbywania się konferencji celem podpisania formularza i wymaganych oświadczeń.
  6. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji, o czym zobligowany jest powiadomić Organizatora najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana telefonicznie pod nr tel. (12) 44-67-500 lub pocztą elektroniczną pod adresem: mco@mco.krakow.pl.
 4. Uprawnienia i obowiązki osób uczestniczących w Konferencji
  1. Koszt pobytu i przejazdu na Konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
  2. Treści prezentowane na Konferencji są przedmiotem ochrony prawno-autorskiej. Wizerunek i głos prelegentów stanowi ich prawem chronione dobro osobiste. Wobec powyższego bez zgody organizatorów zabroniona jest rejestracja Konferencji oraz rozpowszechnianie zarejestrowanych treści.
  3. Przebieg Konferencji może być utrwalany przez Organizatora poprzez stworzenie zapisu audio-wideo lub wykonanie fotografii. Rejestracja uczestnictwa oraz udział wKonferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody do wykorzystania jego wizerunku do zdjęć oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgody na ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfotografowany podczas uczestnictwa w Konferencji w otoczeniu prowadzącego, oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na pozowanie do zdjęcia. Uczestnik wyraża zgodę na: rejestrację swojego głosu, umieszczenie zdjęć (w całości bądź wczęści) zawierających jego wizerunek zarejestrowany podczas uczestnictwa w Konferencji.
  4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
  5. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora.
 5. Ochrona danych osobowych
  1. Organizator zawarł w dniu 4 kwietnia 2018 r. z Województwem Małopolskim umowę o dofinansowanie projektu, o którym mowa w § 1 ust.2 niniejszego Regulaminu, zgodnie z którą:
   • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020”, jest Zarząd Województwa Małopolskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (dalej zwanym IZ),
   • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (dalej zwanym Ministrem).
  2. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”.
  3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie:
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
   • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
   • rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
  4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki wKrakowie”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).
  5. Dane osobowe Uczestnika zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31- 358 Kraków, beneficjentowi realizującemu projekt – Miejskiemu Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – ……………………………………………………………………… (nazwa i adres ww. podmiotów). Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego 1 , Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego (Powierzający oznacza IZ RPO WM 2014 – 2020 lub minister właściwy do spraw rozwoju), Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyty w ramach RPO WM.
  6. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu i zamknięcie i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.
  7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
  8. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO.
  9. Uczestnik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób opisany powyżej. Przetwarzanie danych zostanie zaprzestane, chyba że IZ/IP będzie w stanie wykazać, że w stosunku do przetwarzanych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  10. Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
  11. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  12. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
  13. Uczestnik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 1, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i Regulaminie Konferencji oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich dokonania.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
  3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.
  4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.