Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”