Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych