Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

4 kwietnia 2022

Czy wiesz,….jak interpretować wyniki testów diagnostycznych domowych?

Rodzaje wyników

a) wynik jakościowy / testy jakościowe

Pozwala oszacować obecność lub brak obecności danej substancji w badanym materiale (+/-). Wynik interpretujemy jako negatywny/pozytywny lub potocznie mówiąc ujemny/dodatni. Najlepszym przykładem takiego wyniku jest wynik testu ciążowego.

b) wynik półilościowy / testy półilościowe

Pozwala określić zakres stężeń danej substancji w badanym materiale. Wynik podaje się jako przedział stężeń, w którym mieści się badany parametr, np. poziom białka CRP od 8 do 40 mg/L.

  1. Interpretacja wyniku testu jakościowego

Linia kontrolna C

Linia wskazuje czy test został dobrze wykonany, do jego wykonania została użyta odpowiednia próbka materiału oraz odpowiednia ilość diluentu. W instrukcji użytkowania znajduje się szczegółowa informacja na temat tego, w którym miejscu testu powinna pojawić się linia kontrolna, której obecność świadczy o poprawnym wykonaniu badania i prawidłowym przebiegu testu.

Linia testowa T

Pojawia się w przypadku wyniku pozytywnego (dodatniego) badania.

Wynik pozytywny – w okienku wyniku widoczne są dwie zabarwione linie pojawiające się w obszarze testowym (T) oraz w obszarze kontrolnym (C)

Wynik pozytywny oznacza obecność badanego czynnika w próbce. Pojawiające się w oknie wyniku dwie linie wskazują, że w próbce są obecne substancje wskazujące na stan odbiegający od normy. W zależności od typu testu, wynik pozytywny wskazuje na podwyższony poziom hormonu, obecność przeciwciał przy infekcji lub podniesiony poziom białek, świadczący o chorobie.

Wynik negatywny – w okienku wyniku widoczna jest tylko jedna linia w obszarze kontrolnym (C)

Wynik negatywny oznacza brak obecności badanego czynnika w próbce.

Wynik nieważny – w okienku nie pojawi się żadna barwna linia lub pojawi się tylko jedna linia w obszarze testowym (T), przy braku linii w obszarze kontrolnym (C)

Gdy test nie został wykonany w prawidłowy sposób, uzyskany wynik będzie nieważny.
Może to mieć miejsce, gdy: nie dodamy odpowiedniej ilości próbki lub diluentu; wykorzystamy inny, niż zalecany materiał do badania.

2. Interpretacja wyniku testu półilościowego

Wynik półilościowy pozwala na uzyskanie przybliżonej wartości badanego parametru.

Zakres pomiarowy testu (czyli rozpiętość pomiędzy najniższym a najwyższym możliwym do uzyskania wynikiem) jest podzielony na przedziały. Wynik testu zostaje umieszczony w jednym z przedziałów stężeń.

WAŻNE!

Wykonanie testu stanowi element profilaktyki oraz pomoc w rozpoznaniu schorzenia. Wynik testu nie jest podstawą do podejmowania samodzielnych decyzji o charakterze medycznym i nie może być podstawą do samodzielnego leczenia. Wyniki testu należy zawsze interpretować w połączniu z objawami klinicznymi. W przypadku uzyskanych wyników pozytywnych (dodatnich) zalecana jest pilna konsultacja z lekarzem. Szczegółowe informacje na temat sposobu odczytania oraz interpretacji wyniku, znajdują się w instrukcji użytkowania, dołączonej do każdego testu. Należy się z nią dokładnie zapoznać!

Czytaj więcej:

  1. Olczyk M., Bułaś L., Konieczny A.: Diagnostyczne testy medyczne w praktyce Farmaceutycznej. Diagnostyka 2010, 66(5): 355-368.
  2. Schabowski J., Nicer T., Mardarowicz G.: „Przyłóżkowe” szybkie testy laboratoryjne – przydatność w podstawowej opiece zdrowotnej. Forum Medycyny Rodzinnej 2008, 5: 358–364.

Źródło zdjęcia: https://www.canva.com/photos/